Træk- og ynglefugle

Verdensarv Vadehavet er af enestående betydning for fugle. Her har fuglene glæde af det store produktion og udbud af føde. Desuden har nogle af øerne og højsandene, ikke nogen rovpattedyr eller forstyrrelser fra mennesker. Der er næsten en million jordynglende fugle fordelt over 31 arter, som gør brug af stedet. Mere end 25 % af de europæiske bestande af eurasisk skestork, klyde, sandterne og splitterne yngler i Vadehavsregionen.

Ifølge Ramsar-konventionen er Vadehavet essentiel for eksistensen af mindst 52 bestande af 41 arter trækkende vandfugle, som bruger den Østatlantiske trækrute. Eksempelvis gør næsten hele bestanden af mørkbuget knortegås og hele den europæiske og vestrussiske bestand af almindelige ryler brug af området under bestemte perioder i den årlige cyklus. Det er kun her, de kan finde nok føde til at færdiggøre deres rejse på tusindvis af kilometer.

Mange fugle opholder sig kun kort i Vadehavet, andre gør det i adskillige måneder og udnytter området for at få energi nok til at trække længere. Andre arter tilbringer hele vinteren i området. Derfor er det faktiske antal fugle i området (til 12 millioner) meget højere end det samlede antal, der opholder sig på noget enkeltstående tidspunkt. Vadehavet betragtes desuden som et af de vigtigste områder i verden for kystfugle.

De fælles grupper for overvågning af træk- og ynglefugle (JMMB, JMBB) udgøres af nationale koordinatorer med ansvar for trilateral koordinering af fugletælling, overvågning af yngleraten, evaluering og rapportering. Konklusionerne offentliggøres i halvårlige, trilaterale statusrapporter.


 

Wadden Sea Flyway Initiative (WSFI) 

Udnævnelsen som UNESCO verdensarv er en anerkendelse af Vadehavets afgørende betydning og vores ansvar for bevarelse af trækfugle på global skala. På anmodning fra UNESCO har Det Trilaterale Vadehavssamarbejde til hensigt at at styrke samarbejdet omkring forvaltning og forskningsaktiviteter mellem de statslige aktører langs den afrikansk-eurasiske trækfuglerute, som spiller en væsentlig rolle i bevarelsen af de arter, der migrerer ad ruten. Wadden Sea Flyway Initiative/ Vadehavets træk-rute initiativ (WSFI) blev oprettet i 2012 efter anmodning fra UNESCO om at styrke den afrikansk/ eurasiske trækrute.

WSFI har en vision om at

trækfugle får et vedvarende tilflugtssted langs den Østatlantiske trækrute, fra de nordlige yngleområder til deres vigtige stop ved Vadehavet og til den afrikanske kystlinje, og inspirere og forbinde folk til fremtidige generationer”.

 

WSFI aktiviteter

WSFI fokuserer på at opbygge kapacitet og arbejder for at fremme overvågningen af fugle langs den Østatlantiske trækrute. Regional og lokal opbygning af kapacitet og uddannelses-workshops, forvaltningsplaner og uddannelsesmateriale samt konkrete faciliteter, som både og fugleobservatorier udgør tiltag for at forbedre forvaltningen af levesteder og bevarelsen af trækkende vandfugle langs Afrikas atlantiske kystområde. I vintrene 2014 og 2017 udførte WSFI totale optællinger af trækfugle med sammenlignelige datasæt. Resultaterne giver et overblik og en status over Vadehavets bestand af trækfugle langs den Østatlantiske trækrute.

 

Mere information om WSFI på flyway.waddensea-worldheritage.org

 

Østatlantiske trækrute forklarede

 

Video Download DK DE EN FR NL PT