Overeenstemming over maatregelen opruimen overboord geslagen lading MSC Zoe

De betrokken partijen in het Waddengebied hebben opnieuw gezamenlijk maatregelen afgesproken voor het opruimen van de (nog niet) aangespoelde lading uit de overboord geslagen containers.

Sinds het moment van overboord slaan van de containers van de MSC Zoe wordt het Nederlandse deel van de Noordzee en het Waddengebied geïnspecteerd en gemonitord op vervuiling. Dit gaat in ieder geval nog 16 maanden door, in samenwerking en in afstemming met Duitsland en Denemarken. Waar nodig worden opruimacties gestart, al dan niet met behulp van vrijwilligers. Voor het opruimen van microplastic wordt deskundig advies ingewonnen om zo tot een effectieve methode te komen.

Daarnaast worden op alle strandovergangen van de Waddeneilanden speciale containers geplaatst waar bezoekers van het strand afval kunnen deponeren. Tenslotte maakt het onderzoek van de Waddenacademie in opdracht van Rijkswaterstaat naar de ecologische effecten op (middel)lange termijn op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers, onderdeel uit van het maatregelenpakket. De berger is sinds half januari 2019 bezig met het bergen van de lading in het gebied boven de Waddeneilanden.

Lees het hele artikel op de website van Rijkswaterstaat